de ANBI in het Nederlands

1. Sponsoring

Particulieren kunnen een goed doel steunen met een sponsoractie. Ze laten zich dan door vrienden en bekenden sponsoren, bijvoorbeeld voor een bijzondere sportprestatie. Goede doelen zelf hebben informatie over mogelijkheden.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een goed doel sponsoren. Deze vorm van sponsoring is de laatste jaren veranderd. Vaak gaat het niet meer (alleen) om een donatie van het bedrijf aan het goede doel (in ruil voor bekendheid en een positief imago), maar om samenwerking.

Wanneer een goed doel en een bedrijf samenwerken moeten ze bij elkaar passen. Het goede doel wil iets verbeteren in de samenleving en een bedrijf wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin kunnen ze elkaar vinden, als partners en niet alleen als geldverstrekker en -ontvanger.

2. Giftenaftrek

In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels.

Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’.

Drempelinkomen

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.

Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Bewijzen

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften.

De giftenaftrek verschilt van belastingaftrek voor periodieke giften. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Goederen geven

Het is ook mogelijk goederen of rechten (vorderingen of waardepapieren) te schenken aan een goed doel. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde van de goederen is in het economisch verkeer.

Niet aftrekbaar

  • De contributie van zogeheten serviceclubs, zoals een Lions- of een Rotaryclub. Wel aftrekbaar is de bijdrage aan een ANBI die ermee verbonden is.
  • De contributie aan vrijetijdsverenigingen, bijvoorbeeld een sport-, zang- of gezelligheidsvereniging. Wel aftrekbaar is de contributie aan een politieke partij.
  • Goederen die van een goed doel worden gekocht (zoals wenskaarten, kalenders, etc.). De toeslagen op de frankeerwaarde van bijzondere postzegels (zegels waarvan de opbrengst voor een deel naar goede doelen gaat) zijn wel aftrekbaar.

3. Giftenaftrek voor bedrijven

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum

Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de aangifte met 50% worden verhoogd. Een bedrijf dat € 2.000 aan een culturele instelling geeft, mag € 3.000 opvoeren. De verhoging is maximaal € 2.500.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Advies

De regelgeving rondom giftenaftrek is complex. Vraag advies aan een belastingadviseur.

4. Schenken

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren:

  • een éénmalige schenking
  • een periodieke schenking

Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Voor de aftrek van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.

Schenkingen aan een culturele ANBI kunnen voor 125% van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dat geeft dus extra belastingvoordeel.
De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn en deze extra belastingruimte geldt tot 2017. Let op: doet iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18 jaar zijn. Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Wijziging periodieke schenking

Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo’n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen.

Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Deze overeenkomsten zijn te vinden op de websites van de goede doelen.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat.

Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is.
Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg