Fiscale info

 1. Uittreksel beleidsplan
 2. Volledig beleidsplan
 3. RSIN nummer
 4. Financieel Verslag
 5. Beloningsbeleid
 6. Schenkingsovereenkomst

1. Uit het beleidsplan van de Stichting G-Bowling Tilburg *

Strategische doelen voor de jaren 2017 tot eind 2019

Een aantal doelen heeft de Stichting voor de komende jaren 2017 tot eind 2019 (zie verder ook ambitie rond besteding van gelden)

 • 6.1. Vervoer veilig stellen voor de komende interim-periode.
  In de periode tot dat het nieuwe bowlingcentrum Tilburg klaar is, zal vervoer voor een aantal deelnemers gerealiseerd moeten worden, zodat meer leden weer actief kunnen bowlen.

  Doel/actie:

  • Eind december 2016 subsidie rond voor vervoer interim-periode.
 • 6.2. Sponsoring voor financiële ondersteuning van de G-bowlers
  Waar nodig, zal sponsoring worden gerealiseerd voor leden die het bowling niet meer kunnen betalen.

  Doel/actie:

  • Onderzoeken of er leden zijn die bowling niet meer kunnen betalen en eventuele voorzieningen treffen indien noodzakelijk. Eind januari 2017.
 • 6.3. Sponsoring voor kleine activiteiten en ontmoetingsmomenten voor alle deelnemers, sponsoren en subsidieverstrekkers.
  Ook bedoeld voor leden die niet kunnen deelnemen aan het bowlen in Breda. Twee tot drie maal in 2017 organiseren van een kleine activiteit, tegen een zo laag mogelijk tarief, dan wel met sponsorgelden.

  Doel/actie:

  • Organiseren van activiteiten (maart 2017 / juli 2017 en september 2017)
 • 6.4. Vinden, boeien en binden van vrijwilligers en mogelijke bestuursleden.
  Het blijkt moeilijk te zijn vrijwilligers, begeleiders en bestuursleden te vinden die zich actief inzetten voor de Bowler.

  Doel/actie:

  • Deelname aan NL-DOET ( maart 2017) teneinde vrijwilligers aan te trekken.
  • Contact met CONTOUR de Twern voor het aantrekken van vrijwilligers (september 2017).
  • PR in lokale bladen en het openen van een Facebookgroep.
  • Onderzoeken of een stichting of initiatief Vrienden Van haalbaar is.
 • 6.5. Evenementen realiseren

  Doel/actie:

  • Vanaf eind 2017 starten met opzet van evenementen. Dit is pas mogelijk zodra duidelijk is welke mogelijkheden de nieuwe bowlingbaan Tilburg biedt.
 • 6.6. Trainen van huidige en nieuwe leden.
  Vanuit de totale spelersgroep neemt een aantal spelers zeer actief deel aan regionale- en nationale wedstrijden. Deze leden zijn aangesloten bij de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Een grote groep spelers neemt ook ook deel aan regionale wedstrijden, Nederlands kampioenschap en Special Olympics Nationale Spelen. Deze deelnemers zijn zeer gemotiveerd. Om ook op sportief vlak te kunnen presteren zijn voor deze spelers zijn extra/aangepaste trainingen nodig. Deze kosten zouden moeten worden betaald uit sponsorgelden.

  Doel/actie:

  • Inventarisatie van vast bowlingteam (september 2017).
  • Gericht sponsoring zoeken (zie ook vorig item).
  • Plaatselijke, regionale en nationale evenementen realiseren.
  • Zodra het nieuwe bowlingcentrum is gerealiseerd is het voor het G-bowlen belangrijk hieraan veel bekendheid te geven. Dit kan o.a. door middel van een aantal extra evenementen en flyers. Hiervoor is sponsoring nodig.
  • Inventarisatie van mogelijkheden voor evenementen (vanaf december 2017). Hiervoor gericht sponsoring zoeken (vanaf voorjaar 2018)
 • 6.7. Deelname aan Special Olympics
  Een keer per twee jaar vinden Special Olympics Nederlandse Spelen plaats (SONS). Deelnamekosten bedragen € 140,00 per deelnemer en/of begeleider, een groot bedrag.

  Doel/actie:

  • Vinden van sponsoren voor deelname aan SONS (voorjaar 2017)
 • 6.8. Deelname aan Europese- en World Special Olympics.
  De deelname kosten hiervan bedragen € 1.000,00 per persoon ook voor de coach(es).

  Doel/actie:

  • Inventariseren welke speler(s) eventueel willen en kunnen deelnemen (najaar 2017).
  • Daarna gericht sponsoring zoeken (vanaf eind 2017).
 • 6.9. Bestuur en organisatie versterken.
  Het huidige bestuur bestaat uit drie personen, waarvan twee personen ook actief begeleider zijn tijdens de wekelijkse competitieronden. Het verdient aanbeveling hierin versterking aan te brengen.
  Wellicht moet ook worden gekeken naar een ander besturingsmodel. Ook kunnen ideeën als ambassadeurs, vrienden van etc. worden uitgewerkt.

  Doel/actie:

  • Versterking realiseren van bestuur (september 2017).
  • Uitwerken van nieuwe ideeën voor sponsoring (september 2017).
 • 6.10. Financiële activiteiten

  • Contributie tegen het licht houden (september 2017).
  • Structurele fondsenwerving opzetten (vanaf eind 2016).
  • Vaste sponsors en donateurs werven (vanaf eind 2016).
  • ANBI status aanvragen (januari 2017).
  • Begroting opstellen (juni 2016).
  • Financieel jaarverslag (september 2016).
 • 7. Bestuur en verantwoording
  De stichting is geregistreerd onder de naam Stichting G-Bowling Tilburg.
  Bestuursleden zijn:
  Dhr. C.C.W.F. Hennen (voorzitter)
  Mevr. C. Priems vd Looveren (secretaris)
  Mevr. B. Brocken (penningmeester)
  Adres van de stichting is Wijboschstraat 84, 5036 BB Tilburg
  Registratie KvK 66717094

  De stichting heeft ten doel:
  a) Het inwinnen en beheren van fondsen, om voor personen met een verstandelijke beperking en personen met autisme spectrum stoornissen de sport bowling te faciliteren en de mogelijkheid voor hen te scheppen de sport te kunnen beoefenen.
  b) Het organiseren van een of meer evenementen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordering kan zijn.

  • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning.
  • Jaarlijks wordt een beleidsplan geschreven. Ook wordt jaarlijks een verslag uitgebracht van de uitgeoefende activiteiten, evenals een financiële verantwoording.

* 2. Volledig beleidsplan

Het volledige beleidsplan is voor belanghebbenden op verzoek beschikbaar.

3. RSIN

Het RSIN nummer van de Stichting G-Bowling Tilburg is 856670911.

4. Financieel verslag 2018

Het financieel verslag 2018 is voor belanghebbenden op verzoek beschikbaar.

5. Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting G-Bowling Tilburg ontvangen geen honorarium.

6. Schenkingsovereenkomst

Wilt u een periodieke gift doen? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

LET OP!!!

U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en de Stichting G-Bowling Tilburg. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

RSIN invullen
Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet de Stichting G-Bowling Tilburg dit individuele RSIN invullen.

Het logo van onze ANBI verklaring

Stichting G-Bowling Tilburg is ANBI gecertificeerd in de categorie Welzijn onder nummer 8566 70 911.

Ook geïnteresseerd?

M.b.t. sponsoring zijn er diverse mogelijkheden. Neem contact op met onze secretaris via
Een afbeelding van het pdf bestand "Word Sponsor of vriend van..." van bowlingteam 'de Doordouwers', G-Bowling Tilburg
Download hier onze flyer “Word Sponsor of Vriend van… G-Bowling Tilburg.

© 2018 | Stichting G-Bowling Tilburg